Algemene voorwaarden

Voor elke vrouw die haar hormonen, lijf en leven in balans wil krijgen

Fysiek in balans

Emotioneel in balans

Mentaal in balans

» Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;

Opdrachtnemer is Health2Happiness – Mandy Jacobs
De gebruiker van deze algemene voorwaarden: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54312124
Bedrijfsnaam Health2Happiness.
Female40Plus is een onderdeel van Health2Happiness

Mandy Jacobs
In het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
Gecertificeerd NLP Practitioner en Master
In het bezit va/n een diploma HBO – SPH sociaal pedagogische hulpverlening.
Meerdere cursussen gevolgd gericht op voeding, hormonen, mindset en emotie-eten.

Opdrachtgever is in deze de cliënt of het bedrijf dat gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of (digitale) producten van Female40Plus – www.female40plus.nl

Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aangeboden diensten en (digitale) producten.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Female40Plus en de opdrachtgever.
Werkzaamheden: de werkzaamheden die Female40Plus in opdracht van de opdrachtgever uitvoert.

Product: het digitale product, zoals betaalde online trainingen en gratis online producten.

Deze producten worden door Mandy Jacobs via de website www.female40plus.nl of www.health2happiness.nl aangeboden en de opdrachtgever kan deze via de website bestellen;

Dienst: begeleiding via een coachtraject, workshop of cursus.

Website: www.female40plus.nl
www.health2happiness.nl

» Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomst en werkzaamheden tussen Female40Plus en de opdrachtgever.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Female40Plus deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

2.3. Gedurende de overeenkomst heeft Female40Plus het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.4. Indien Female40Plus niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, of dat Female40Plus het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

» Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Offertes en werkzaamheden van Female40Plus zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die door een(toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan  opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Female40Plus haar aanbieding baseert. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Female40Plus zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Female40Plus te leveren diensten dan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2. Prijzen in offertes (bedrijven) zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
Prijzen die op de website staan vermeld en bedoeld voor particulieren, zijn inclusief BTW.

3.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Female40Plus niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, website, offertes, e- mailberichten en overeenkomsten binden Female40Plus niet.

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

» Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand:

Nadat de opdrachtgever aangeeft met de overeenkomst akkoord te gaan of als de offerte is ondertekend en aan Female40Plus geretourneerd.
Nadat de opdrachtgever via de e-mail of betalingsprocedure akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Female40Plus.
Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Female40Plus de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

» Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Het advies van Female40Plus tijdens consulten, trainingen, gratis producten, minicursus en de online cursus ‘Vitale Vrouw Leefstijlmethode’ is resultaatgericht zonder dat resultaat is te garanderen. Female40Plus verplicht zich tot het handelen naar haar beste kunnen. Dit betekent dat Female40Plus een inspanningsverplichting heeft, maar geen resultaatsverplichting. Er kan dus geen garantie afgegeven worden voor het resultaat van de persoonlijke begeleiding of de (online) producten. Indien het resultaat onvoldoende is, geeft dat geen recht op vrijstelling van betaling. 

» Artikel 6. Verhindering, verplaatsing, annulering, te laat verschijnen of opzegging van behandelingen, afspraken, diensten zoals workshops en cursussen.

6.1. Afspraken voor de 1-1 coaching, kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij te laat annuleren van de afspraak worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Te laat komen betekent een verkorte afspraak of een nieuwe afspraak maken.

Trajecten voor coaching zijn 1 jaar geldig, er vindt geen restitutie plaats voor niet gebruikte sessies.

6.2. Trainingen, cursussen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Female40Plus mogelijke alternatieven met de opdrachtgever.

6.3. Female40Plus plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop of cursus in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.

6.4. Annuleren 4 tot 2 weken voor de start van de training, cursus, workshop of event, dan zullen 50% annuleringskosten van de deelnamekosten berekend.

6.5. Annuleren korter dan 2 weken voor of na aanvang van de training, cursus, workshop of event verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten.

6.6. Annuleren van een training, cursus, workshop, events of een presentatie zonder bericht: verplicht tot het betalen van 100% van de kosten van de geannuleerde dienst.

6.7. Bij annulering hebt u het recht om iemand anders in uw plaats te doen deelnemen aan de training, als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste training dag schriftelijk aan Female40Plus is doorgegeven. Voor vervanging berekent Female40Plus een bedrag van € 30,- aan administratiekosten door aan de opdrachtgever.

» Artikel 7. Verplaatsing, annulering, ontbinding van maatwerk
7.1. In het geval van trainingen die Female40Plus voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

7.2. Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Female40Plus op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde op maat gemaakte training verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Female40Plus naast een bedrag van € 250,- administratiekosten, de door Female40Plus gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.

7.3. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Female40Plus te vergoeden.

» Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan Female40Plus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Female40Plus worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan Female40Plus zijn verstrekt, heeft Female40Plus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

» Artikel 9. Prijzen en tarieven
9.1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw en in euro’s. Voor bedrijven gelden andere tarieven.

9.2. Voor de bestelde cursus of het bestelde digitale product stuurt Female40Plus een factuur via de e-mail.

9.3. Female40Plus heeft het recht de tarieven te wijzigen.

9.4. Alle tarieven zijn terug te vinden op de website. Of in de tarievenlijst ter inzage in de studio.

» Artikel 10. Facturatie en betaling

10. Alle betalingen dienen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, uiterlijk binnen 14 dagen te worden betaald.

10.1. Indien men niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald zal er een sommatie worden gestuurd om alsnog binnen 5 dagen na dagtekening te betalen.

10.2. Indien aan bovenstaande niet wordt voldaan zullen wij helaas genoodzaakt zijn de vordering ter incassering uit handen te geven aan een incassobureau. U bent dan minimaal euro 40,00 excl. BTW incassokosten verschuldigd conform de Wet op de Incassokosten (WIK). De kosten zijn verhoogd met de B.T.W. omdat de B.T.W. door ons niet kan worden verrekend.

» Artikel 11 E-Cursus en digitale producten
11.1. De wezenlijke kenmerken van de cursus en de digitale producten zijn omschreven op de website. De cursus wordt via de website ter beschikking gesteld. De opdrachtgever kan via zijn account en na het inloggen met een wachtwoord, op de website de cursus volgen.

11.2. Female40Plus kan niet gebonden worden aan schrijf- of typefouten op de website of in de cursus.

11.3. Het assortiment aan online producten en/of diensten dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

11.4. De inhoud van de gehele cursus is niet direct zichtbaar op de website.

11.5. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De opdrachtgever dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en in geen enkel geval door te geven aan derden. Indien de opdrachtgever constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de opdrachtgever Female40Plus daarvan onverwijld in kennis te stellen. Ik vertrouw op jou, om zorgvuldig met het trainingsmateriaal om te gaan. Je trainingsomgeving is persoonsgebonden. De materialen en je wachtwoord mogen niet gedeeld worden! Indien je daarvoor kiest, zal ik zonder schriftelijke toestemming je toegang permanent blokkeren, zonder financiële compensatie.

11.6. Female40Plus garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. De opdrachtgever erkent dat toegang tot de website onderbroken kan worden door diverse redenen. Female40Plus is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking van de website waardoor de opdrachtgever tijdelijk de cursus niet kan volgen. Female40Plus zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de website te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen.

11.7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Female40Plus, maakt.

11.8. Female40Plus kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de (online) cursus niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.

» Artikel 12. Totstandkoming van de overeenkomst digitaal product
12.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever het bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen.

12.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de opdrachtgever heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

12.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Female40Plus een bevestigingse-mail naar de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen bevestigings e-mail heeft ontvangen, dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met Female40Plus.

» Artikel 13. Herroepingsrecht
13.1. Aangezien de cursus en de digitale producten zaken betreffen met een digitale inhoud is het herroepingsrecht op de bestelde cursus of op het bestelde digitale product niet van toepassing, mits de levering van de cursus en/of het digitale product is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever en de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht.

13.2. Indien de opdrachtgever geen uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de aanvang van de levering van de cursus en/of het digitale product en de opdrachtgever geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht, dan zal Female40Plus pas overgaan tot de levering van de cursus of het digitale product nadat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken

» Artikel 14. Klachten
14.1. Klachten over diensten of producten dienen door de opdrachtgever binnen één week na de behandeling, aanvang cursus of sessie zijn ontvangen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Female40Plus in staat is adequaat te reageren.

14.2. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

14.3. Voor vragen en/of klachten kan de opdrachtgever op de volgende wijzen direct contact opnemen met Female40Plus:

Via het e-mailadres:
mandy@female40plus.nl
Telefoonnummer: 06-15166459

» Artikel 15. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

15.1. Mandy heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Pin It on Pinterest